Hver mands eje

Den 2. august 2004 er det 150 år siden at Kongens forbud mod flaghejsning blev ophævet. Selvom Danmark indførte demokratiet i 1849, var det først i år 1854 at det blev gjort tilladt for alle og enhver i Kongeriget at hejse Dannebrog.

Cirkulæreteksten fra 1854 lyder således:


 

Cirkulærer om ophævelse af forbudet
Mod flagning i kanceli cirkulære af 7. januar 1834
Justits.Min. Cirkl. (til samtlige Amtmænd og Politidirekteuren i Kjøbenhavn), hvori dem meddeles, at kongen på Justitsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling under 7de f. m. allernaadigst har bestemt, at det i den allerhøjeste Resolution af 21de Decbr. 1833, bekjendtgjort ved Kanc. Cirkl. af 7de Jan. 1834, indeholdte Forbud mod Flagheisning maa være ophævet, saaledes at det for Fremtiden tillades Alle og Enhver i kongeriget at heise Dannebrogsflaget uden Spli fra deres Eiendomme eller boliger i Kjøbstæderne og paa Landet, og at det ligeledes for Fremtiden bliver frememde Magters her bosatte Konsuler uformeent sammesteds at lade deres respektive Nationalflag vaie('1).
(*1) Dep. Tid. f. 1854 S. Jvfr. for Hertugdømmet Slesvig Bkgi. af 6te Mai 1854

 

 
Kilde: Danmarks Samfundet